Nein.
Koncert : Feelformans : Filozofija

Premiera: Kino Šiška / Katedrala, Ljubljana, 19. 9. 2016 ob 20:00

Avtorji koncerta, feelformansa in filozofije iz praznine za opazovalce belih prostranstev fragmentirajo črno svetlobo in tvitajo zvočne krajine. Ušesa boste imeli nadevana s transritmi bobnov.

Ni težko reči ne. Težko ga je reči pravilno. Ob pravem času. Iz pravih razlogov. Še težje je to ponavljati, še posebej, če živimo v svetu daja. Tiraniji daja. Da družini. Da prijateljem. Da obveznostim. Da pogojem. Da delu. Da igri. Da življenju daja, da in da, prosim. Toda obstaja še eno življenje. Negotovo življenje. Ki poje pesem neju. Nejevo pesem. Za ne. Vendar ne kakršenkoli ne. Ne, ne sedanjosti. Ne še. In ne samo. Neinov ne. Nein ni ne. Nein ni da. Nein je nein.
Vsak od nas vodi svojo misel pred seboj na sprehod kakor opico na konopcu. Ko bereš, imaš zmeraj dve taki opici: svojo in tujo. Ali, in to je še hujše, opico in hijeno. Potem pa glej, kateri boš dal kaj jesti. Hijena namreč ne je istih stvari kakor opica. Tudi Nein ni zanesljiv, je v največji možni meri legendaren, predstavlja nekaj takega kot kosilo v spanju in ostaja v mreži zablod vseh mogočih podob. Do nas bodo prišli samo odlomki, kakor od sanj ostane samo pesek v očeh. Vendar teh pomanjkljivosti ni treba imeti za veliko škodo: gledalec, ki bi mogel iz zapovrstja prizorov prebrati skriti pomen predstave, je že zdavnaj izginil s sveta, ker današnje gledalstvo misli, da je domišljija samo pravica avtorja in da se jih to sploh ne tiče. Zato lahko gledalec mirne duše preskoči tukajšnja navodila in gleda kakor ko je: ko gleda, lahko desno oko uporablja namesto vilic, levo namesto noža, kosti pa meče čez ramo. In to zadostuje.

Dobra novica:
Tehnologija nas je zbližala.
Slaba novica:
Prosim, glej zgoraj.USTVARJALCI

avtorji: Cvelbar / Brgs / Mato / Repnik
scenarij in režija: Vlado Repnik Gotvan
svetlobni feelformans: David Cvelbar
glasbeni feelformans: Jaka Berger Brgs, David Cvelbar, Borut Kržišnik
tviti in filozofija: Eric Jarosinski, Marcus Steinweg
supervizija: Simon Kardum
feelmformans: Vlado R. Gotvan, Matej Marinček
v filmu: Marko Jakše, Ida Hiršenfelder, Aleš Hieng - Zergon, Dora Trček in drugi
sokomponiranje: Martina Ruhsam
oblikovanje scene: babaLAN
izhodni artefakt: mag Jaka Mihelič
oblikovanje zvoka: Jure Vlahovič
video tehnik: Matej Marinček
scenski tehnik: Matevž Ftičar
snemanje premiere: Tereza Kozinc, Špela Škulj
intimni mobilni komunikator: Igor Štromajer
fotografiranje: Urška Boljkovac
posebna zahvala Mitji Gromu

produkcija: Kino Šiška in GVRbabaLAN

Trajanje: 82 minut
Opozorilo: V izvedbi projekta se uporabljajo efekti trepetajoče svetlobe, zato odsvetujemo ogled osebam s fotosenzitivno epilepsijo.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana.

Vstopnina: 7 v predprodaji, 10 na dan dogodka.
Nein.
Concert : Feelformance : Philosophy

The authors of the concert, feelformance and philosophy fragment black light from the void for the observers of white expanses and tweet soundscapes. Your ears will be stuffed with the trans-rhythms of drums.

It's not hard to say no. It's hard to say it right. At the right time. For the right reasons. Harder still to keep saying it, especially when we live in a world of yes. A tyranny of yes. Yes to family. Yes to friends. Yes to terms. Yes to conditions. Yes to work. Yes to play. Yes to a life of yes, yes and yes, please. But there is another life. An uncertain life. It sings a song to no. Of no. For no. Not just any no, however. A no of not now. Not yet. And not only. The no of Nein. Nein is not no. Nein is not yes. Nein is nein.

We all walk our thoughts in front of us like a monkey on a leash. When you're reading, you always have two such monkeys: your own and someone else's. Or, and this is worse, a monkey and a hyena. And then just watch out what you feed each of them. Hyenas don't eat the same things as monkeys. Nein is also not reliable, it is legendary as much as possible, representing something similar to lunch during sleep and remaining entangled in the delusions of all sorts of images. We will receive only excerpts, just as sand in your eyes is all that remains of dreams. But these shortcomings are not to be regarded as a significant loss: the viewer who could read the hidden meaning of the performance from the succession of scenes has long since gone from the world, as today's viewers think imagination is merely the domain of the author and does not concern them at all. That's why the viewers can calmly skip these instructions and observe as if eating: when watching, they can use their right eye instead of a fork, their left instead of a knife, and throw the bones over their shoulder. And that is enough.

The good news:
Technology has brought us closer together.
The bad news:
Please see above.CREDITS

authors: Cvelbar / Brgs / Mato / Repnik
script and direction: Vlado Repnik Gotvan
lighting feelformance: David Cvelbar
music feelformance: Jaka Berger Brgs, David Cvelbar, Borut Kržišnik
tweets and philosophy: Eric Jarosinski, Marcus Steinweg
supervision: Simon Kardum
feelmformance: Vlado R. Gotvan, Matej Marinček
in the film: Marko Jakše, Ida Hiršenfelder, Aleš Hieng - Zergon, Dora Trček and others
co-composition: Martina Ruhsam
stage design: babaLAN
exit artefact: magus Jaka Mihelič
sound design: Jure Vlahovič
video technician: Matej Marinček
stage technician: Matevž Ftičar
filming of the premiere: Tereza Kozinc, Špela Škulj
intimate mobile communicator: Igor Štromajer
photography: Urška Boljkovac
special thanks to Mitja Grom

production: Kino Šiška in GVRbabaLAN

Duration: 82 minutes
Warning: The performance of the project includes flashing lights and may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised.

The project is financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia in City of Ljubljana.GVR babaLAN | +386 31 589 877
www.babalan.org | gvr[at]babalan.org