RAM RAM
mozaik
mosaic

⇨ na festivalu KIBLIX v Mariboru:
  • 26. oktobra 2023

⇨ v Cirkulaciji² v Ljubljani:
  • 16. maja 2023
  • 18. maja 2023
  • 19. maja 2023
  • 21. junija 2023
  • 22. junija 2023

- Blaž Lukan: Nič in nekaj, neodvisni.art 2023
- Ram Ram Vlada Repnika v Cirkulaciji 2, TV Slovenija, Kultura, 19. 6. 2023

foto | photo: Sunčan Stone


English text below


· scenarij in režija: Gotvan Vlado Repnik
· dramaturgija: Nina Meško
· nastopajo: Tatiana Kocmur, Ryuzo Fukuhara, Marko Batista, Nagisa Moritoki, Radharani Pernarčič, Sanja Simić, Dominik Mahnič, Borut Savski
· a=tF²: !gor #352;
· v filmu: Blaž Šef, Tjaša Ribizel, Peter Tomaž Dobrila, Dragan Živadinov, Simon Svetlik, Boštjan Leskovšek, Iva Tratnik
· kamera in montaža: Nina Meško, GVRbabaLAN

· posebna zahvala: Baba Neem Karoli, Lena Lars, Nicolas Bourriaud, Bojana Kunst, Marcus Steinweg, Marieke Sophie Werner, Matej Marinček, Jatun Risba, Mladen Stilinović
· fotografija: Sunčan Stone

trailer kamera/cam: Gaja Madžarevič


"V informacijsko bogatem svetu bogastvo informacij pomeni pomanjkanje nečesa drugega: pomanjkanje tistega, kar informacije porabljajo. Kaj informacije porabljajo, je precej očitno: porabljajo pozornost prejemnikov. Zato bogastvo informacij povzroča pomanjkanje pozornosti in potrebo po učinkovitem razporejanju pozornosti med preobilico virov informacij, ki bi jo lahko porabili."
Herbert Simon
, Nobelov nagrajenec za ekonomijo leta 1978

"Gledališče je nerodna reč, a z njim se da igrati."
Simon Kardum
, na Borštnikovem srečanju leta 2013 v govoru podelitve nagrade Evergreen krokodil za življenjsko delo


Ram Ram uprizoritev igra z gibi minimalizma in readymade-i realnosti, ki so artificielnejši od umetnosti. Filmski niz filozofskih paradoksov na gradbenem odru, polnem zvezdnih utrinkov s koncertom v živo izreka neizrekljivo o tebi. Ram Ram izprazni prostor in čas ter pomete navlako prešlih dni iz spomina tvojega uma. Intimna predstava s sencami in humorjem kreira med visokonapetostnimi energijami. Zaradi meandrov je plovba po reki počasna. Puščava je mesto, kjer lahko grm spregovori. Ram Ram mozaičnost živega komposta, dostavlja vitamine in minerale ognju, ki skuri kar mislimo, da smo.

Kakšni so temelji te prihajajoče modernosti? Obstajajo štiri teme: altermodernost sama po sebi, ideja o potovanju, oprostite izgonu, in četrta bo temeljila na nacionalnih mejah. Potrebno je nadlebdeti tematizacijo potovanja, oprostite izgona in meja. Seveda veste, da to ni dovolj, je samo na nek način začetek te razprave, te velike razprave Ram Ram. Vidim da mora biti nova modernost, ki bo prišla, globalna od začetka. Praska stvar mora biti globalna, prihajajoča modernost, izumljanje od začetka. Seveda, saj veste, dovolj je samo, ni dovolj, je samo na nek način začeti to razpravo, to veliko razpravo globalno od začetka orientalne ideje o potovanju.

Ko veš, da ti nič ne manjka, da je vse obstoječe ti in tvoje, želje izginejo.
Buto levitira v Prasonati notranjskih prostranstev.
Kaj se te dni dogaja v starem piskru?
Mislimo s podplati.
Samo nič deluje.
Modra ptica lebdi v zenitu.
Pita prileti iz pečice v Cirkulacijo², ki je ponovno združena.

- obdobje: predzgodovina
- trajanje: 61 minut

foto | photo: Sunčan Stone

· produkcija: GVR Zavod za umetniško produkcijo
· soprodukcija: Cirkulacija², KIBLA Maribor, CUK Kino Šiška
· predstava je sofinancirana s sredstvi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana

foto | photo: Sunčan Stone

· script and direction: Gotvan Vlado Repnik
· dramaturgy: Nina Meško
· performers: Tatiana Kocmur, Ryuzo Fukuhara, Marko Batista, Nagisa Moritoki, Radharani Pernarčič, Sanja Simić, Dominik Mahnič, Borut Savski
· a=tF²: !gor #352;
· in the video: Blaž Šef, Tjaša Ribizel, Peter Tomaž Dobrila, Dragan Živadinov, Simon Svetlik, Boštjan Leskovšek, Iva Tratnik
· camera and editing: Nina Meško, GVRbabaLAN

· special thanks to Baba Neem Karoli, Lena Lars, Nicolas Bourriaud, Bojana Kunst, Marcus Steinweg, Marieke Sophie Werner, Matej Marinček, Jatun Risba, Mladen Stilinović
· photography: Sunčan Stone

foto | photo: Sunčan Stone


"In an information-rich world, the wealth of information means a dearth of something else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of attention and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it."
Herbert Simon
, Nobel winner prize in Economics 1978

"Theatre is a clumsy thing, but it can be played with."
Simon Kardum
, at the 2013 Maribor Theatre Festival, in his speech at the Evergreen Crocodile Lifetime Achievement Award ceremony


Ram Ram performance plays with movements of minimalism and readymades of reality that are more artificial than art. A cinematic series of philosophical paradoxes on a construction stage full of starry glimpses with a live concert saying the unspeakable about you. Ram Ram empties space and time and sweeps away the clutter of days gone by from your mind's memory. An intimate performance with shadows and humor creates among high voltage energies. The meanders make the river slow to navigate. The desert is a place where the bush can speak. Ram Ram is the mosaic of living compost, delivering vitamins and minerals to the fire that consumes what we think we are.

What are the stakes of this modernity to come? There are four themes: Altermodernity by itself, idea of Traveling, Exhile sorry, and the fourth one will be based on the national borders. Of course, you know, it is not enough. It is just in a way to start this discussion, this big discussion Ram Ram. I see the new modernity to come has to be global from scratch. Scratch thing has to be global, modernity to come, inventing from scratch. Of course, you know, enough is just, is not enough, is just in a way to start this discussion, this big discussion global from scratch thing oriental idea of Traveling.

When you know that nothing is missing, that everything that exists is you and yours, desires disappear.
Butoh levitates in the Ursonate of the interior expanses.
What's going on in the old pot these days?
We think with soles.
Only nothing works.
A blue bird floats in the zenith.
A pie flies out of the oven into Circulation², reunited.

- period: pre-history
- duration: 61 minutes

foto | photo: Sunčan Stone

· production: GVR Institute for Contemporary Art Ljubljana
· co-production: Cirkulacija², KIBLA Maribor, CUK Kino Šiška
· the performance is co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Ljubljana

foto | photo: Sunčan Stone


GVR babaLAN
www.babalan.org
gvr[at]babalan.org
+386 31 589 877