POSLEDNJA SKUŠNJAVA
THE LAST TEMPTATION
LUFTBALLETT

⇨ izvedba na Mednarodnem festivalu Lutke 2020: Kino Šiška, ponedeljek, 5. oktobra 2020 ob 20h

premiera in ponovitve - avgust 2020 | Dates - Aug:
      ponedeljek / Mon, 10.
      torek / Tue, 11.
      četrtek / Thu, 13.
      petek / Fri, 14.

⇨ četrtek / Thu, 9.9.2021, 17:00 (kombo: Poslednja skušnjava + Slepa interaktivnost), Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije
The Other does not exist.
Psychoanalysis does not work.
The world is nuts.


It appears in the form of the humanoid-contaminated lighting of the Katedrala Hall, a robot and two young women from an a cappella theatre.
Barefooted shepherdesses dance across the sky, because that is the only way. Silence, freed from expectation, gently hibernates behind the trees of Kino Šiška. Cups of coffee carelessly smoke in the cathedral of the white mosque, so that one rolls away. Two listen quietly to the news at the bottom of the sea.

The insignificant one quickly slips into infinity to learn to knit. Because the lights were too loud, aliens gracefully disappear into black light. You crazy flower.

At the kind request of the robot Attitude, a green and an orange bag drown themselves among the audience. The show gently dances in your head, because no one else does. Because it is hot, two voices nicely embrace your neck. Beams of light accidentally tickle you at the back of the head in order to seduce you. The glowing web sacrifices its life at the edge of the world, in order to feel something bigger. My mind surprisingly disappears somewhere in the middle of the stage and everyone is so very worried. A cold haze catches fire in front of your eyes in order to be heard.

Isn't that what we do constantly? We weave a story about who we are. We try to make this story solid, all-encompassing, free of holes and flaws. But what is left when we unravel these stories, those threads. What is left when we stop knitting our lives in the latest fashion?

photo: Sunčan Stone


script and direction: Vlado R. Gotvan
light composits: Jure Rubelj
co-composing, clarinet, voice and performance: Marieke S. Werner, Zvezdana Novaković
co-composing, voice and performance: Manca Trampuš
video animation and robotics: Matej Marinček
camera and film editing: Baba Lan Jaka Mihelič, Matej Marinček, Manca Trampuš, Marieke S. Werner and Jure Rubelj
sound master: Jure Vlahovič
stage master: Gašper Pavletič Šenica
tutor for Ukrainian: Ganna Kyrnyza
psychoanalysis of robots: Aljoša Kolenc
the robot Attitude: Stefan Doepner
supervision: Simon Kardum
photography: Nada Žgank, Sunčan Stone, Urška Boljkovac
a=tF²: Igor Štromajer

words: Joseph Beuys, Nisargadatta Maharaj, Mooji Baba, Danijel Dragojević, Gregor Strniša, Kara Loewentheil and Jacques Lacan

special thanks: Anja Golob, Martina Ruhsam, Simon Macuh, Las Lloronas and COVID-19

production: GVR Zavod, Kino Šiška, Cirkulacija² 2020


photo: Nada Žgank


Drugi ne obstaja.
Psihoanaliza ne deluje.
Svet je nor.

Prikazuje se v obliki humanoidno okuženega svetlobnega parka Katedrale, robota in dveh mladenk a cappella gledališča.

Bose pastirice po nebu plešejo, ker je to edini način. Tišina, osvobojena pričakovanja, nežno ždi za drevesi Kina Šiška. Skodelice kave brezskrbno kadijo v katedrali bele džamije zato, da se ena odkotali. Na morskem dnu dve tiho poslušata novice.

Nepomembnež hitro zdrsne v neskončnost, da se nauči plesti. Ker so bile luči preglasne, nezemljani milostno izginejo v črno svetlobo. Ti nora roža.

Na prijazno prošnjo robota Attitude se zelena in oranžna vrečka utapljata med publiko. Predstava nežno pleše v tvoji glavi, ker nihče drug ne. Ker je vroče, dva glasova lepo objemata tvoj vrat. Snopi svetlobe te na-ključ-no dražijo po hrbtu glave, da bi te zapeljali. Svetleča mreža žrtvuje svoje življenje na robu sveta, da bi začutila nekaj večjega. Moj um presenetljivo izgine nekje sredi odra in vsi so tako zelo zaskrbljeni. Mrzla meglica zlahka zagori pred tvojimi očmi, da bi bila slišana.

Ali ni to tisto, kar nenehno počnemo? Pletemo si zgodbo o tem, kdo smo. Trudimo se, da je ta zgodba trdna, vseobsegajoča, brez lukenj in pomanjkljivosti. Toda kaj ostane, ko razpletemo te zgodbe, te niti? Kaj ostane, ko nehamo plesti svoja življenja po zadnji modi?

photo: Sunčan Stone


scenarij in režija: Vlado R. Gotvan
svetlobni kompoziti: Jure Rubelj
sokomponiranje, klarinet, glas in performans: Marieke S. Werner
sokomponiranje, glas in performans: Manca Trampuš
videoanimacija in robotizacija: Matej Marinček
kamera in montaža filma: Baba Lan, Jaka Mihelič, Matej Marinček, Manca Trampuš, Marieke S. Werner in Jure Rubelj
tonski mojster: Jure Vlahovič
scenski mojster: Gašper Pavletič Šenica
tutorica za ukrajinščino: Ganna Kyrnyza
psihoanaliza robotov: Aljoša Kolenc
robot Attitude: Stefan Doepner
supervizija: Simon Kardum
fotografija: Nada Žgank, Sunčan Stone, Urška Boljkovac
a=tF²: Igor Štromajer

besede: Joseph Beuys, Nisargadatta Maharaj, Mooji Baba, Danijel Dragojević, Gregor Strniša, Kara Loewentheil in Jacques Lacan

posebna zahvala: Anja Golob, Martina Ruhsam, Simon Macuh, Las Lloronas in COVID-19

produkcija: GVR Zavod, Kino Šiška, Cirkulacija² 2020

Neodvisni, Vasja Hrvatin, 14. oktober 2020
TVS 1 - Kultura, 10. avgust 2020GVR babaLAN
www.babalan.org
gvr[at]babalan.org
+386 31 589 877